چاپ

 

گاز طبیعی فشرده

     خط تولید مخازن

    گازرسانی سیار

    تجهیزات حمل گاز

    تجهیزات تقلیل فشار

    ایستگاه های سوخت گیری

    خدمات مشاوره مهندسی

    تجهیزات تست مخازن

خدمات قابل ارایه در حوزه تامین مخازن CNG، احداث خط تولید مخازن، انتقال دانش فنی، بازرسی فنی و کیفی و ساخت و تامین تریلرهای حمل CNG بشرح زیر می باشد:

 

 احداث خط تولید مخازن گازطبیعی فشرده و مخازن صنعتی

 تامین جامبوتیوب تریلرهای حمل  CNGو گازهای صنعتی

 تامین جایگاه متحرک سوخت گیری گاز طبیعی

 طراحی و ساخت انواع خودروهای حمل  CNGمتناسب با شرایط بومی

 تامین تجهیزات و اجرای طرح های گازرسانی مادر-دخترCNG